PRIVACY STATEMENT EdoTel Telecom

Uw gegevens

EdoTel heeft voor de diensten die zij levert gegevens van u nodig. EdoTel gebruikt deze persoonsgegevens alleen voor zover zij die nodig heeft voor de uitvoering van haar diensten, waartoe ook behoort het verstrekken van informatie omtrent de ontwikkelingen in de dienstverlening van EdoTel.

Doel

Het uitgangspunt is dat EdoTel deze gegevens niet aan derden verstrekt. Uitzonderingen op dit uitgangspunt zijn wanneer EdoTel op grond van de wet verplicht is gegevens te verstrekken, wanneer het voor de uitvoering van de diensten noodzakelijk is, voor het opvragen en toetsen van kredietwaardigheid of wanneer EdoTel derden dient in te schakelen om betaling van openstaande facturen te verkrijgen. De gegevens die EdoTel over u bewaart zijn de door u aangeleverde gegevens, de gegevens die EdoTel van de hiervoor genoemde derden over u ontvangt en de registratie van het gebruik van de diensten van EdoTel.

Bewaren van gegevens

Al deze gegevens bewaart EdoTel in ieder geval zo lang als nodig is voor de uitvoering van de diensten en zo lang als de wet dit voorschrijft. Wanneer de langste van deze termijnen is verstreken, zal EdoTel op uw verzoek uw gegevens verwijderen. EdoTel is verplicht alle informatie die tot haar financiële administratie behoort gedurende in ieder geval zeven jaar te bewaren. Het feit dat EdoTel deze gegevens bewaart wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, voor zover dat op grond van de wet vereist is.

Verwijderen van gegevens

U kunt bij EdoTel opvragen welke gegevens over u geregistreerd zijn. Dit kan via het portal, maar u kunt dit ook doen door een e-mail te sturen naar info@EdoTel.nl. Uiteraard kunt u deze gegevens indien die onjuist zijn laten aanpassen. U kunt deze gegevens laten verwijderen indien er geen sprake is van een noodzaak tot het voortduren van de bewaring van deze gegevens.

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Algemeen
Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende en aanvullende voorwaarden van een wederpartij of van derden door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst
Sub A: Alle aanbiedingen, waaronder mede begrepen worden prijslijsten zijn vrijblijvend en gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren. Gegevens welke vermeld staan in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, snelheid en overige (technisch) informatie zijn niet bindend. Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding per mail en fax van het aanbod enerzijds, dan wel door onze uitvoering daarvan. Een door ons verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Een overeenkomst bindt ons slechts indien deze door de directie of een bevoegde procuratiehouder schriftelijk is bevestigd.
Sub B: Vanwege de levering van telecomdiensten worden alle klanten op voorhand gecontroleerd op betalingsachterstanden bij onze collega telecombedrijven aangesloten bij Stichting Preventel.

Artikel 3 - Industriële en intellectuele eigendom
Het is niet toegestaan gegevens als in het voorgaande artikel vermeld openbaar te maken, te kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen, (het gebruiksrecht van) de software en/of andere programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid over te dragen dan wel aan derden af te staan of te wijzigen. De broncode van de programmatuur wordt niet ter beschikking gesteld. Het eigendom en alle rechten van industriële en intellectuele eigendommen met betrekking tot de software en/ of andere programmatuur blijven bij ons. Wij zullen aanduidingen van intellectuele eigendommen niet verwijderen.

Artikel 4 - Prijzen
Alle prijzen zijn in Euro's en gelden - tenzij anders overeengekomen - voor levering van telefonie (VOIP), hardware en software en zijn exclusief omzetbelasting (BTW), transportkosten en emballage. Indien zich na het afsluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren, zoals, maar niet beperkt tot, berekende prijzen, invoerrechten of andere heffingen, essentiële hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen van het te leveren product en diensten en/of wijzigingen van de wisselkoers en BTW van de Nederlandse ten opzichte van de buitenlandse valuta, zijn wij gerechtigd deze in de prijs door te berekenen. Bij leveringen met een waarde beneden de 250,- Euro netto zijn wij gerechtigd een bedrag wegens kosten van afhandeling en/of administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 5 - Betaling
Betaling geschiedt binnen 8 dagen na factuurdatum via een maandelijkse machtiging. Wij zijn gerechtigd te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor betaling te verlangen. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig verschuldigde bedrag op de door ons aan te wijzen bank-of girorekening is bijgeschreven en geschiedt zonder enige aftrek of schuldvergelijking. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de rente 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. Ook zijn verschuldigd alle kosten met betrekking tot de inning en de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de inning verband houden.
EdoTel is gerechtigd de kosten die de limiet van 250 euro ex BTW te boven gaan al dan niet per automatische incasso te incasseren, vanaf het moment dat de limiet wordt overschreden.

EdoTel is gerechtigd, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aan te leggen van Contractanten van wie een Aansluiting buiten gebruik is gesteld wegens het niet tijdig betalen van verschuldigde vergoedingen met betrekking tot telefoniediensten. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door EdoTel en deze andere aanbieders, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor telecommunicatiediensten. De Contractant kan bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze hij in dat geval is opgenomen. Indien de Contractant bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen kan hij daartegen bezwaar maken. In het kader van bovengenoemde bestanden maakt EdoTel in ieder geval gebruik van de diensten van stichting Preventel.

Artikel 6 - Levering en technische uitvoering
Opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering. Levering geschiedt af fabriek/magazijn en / of VOIP leveranciers. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. Een door ons opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Wij zijn, ook bij een overeengekomen termijn, eerst in verzuim nadat de wederpartij ons in gebreke heeft gesteld. In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment dat wij in het bezit zijn van alle voor de opdracht benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt tot bouwtekeningen, maatvoeringen e.d., zulks ter beoordeling van wat de directe alsmede wat de indirecte schade betreft. De wederpartij dient zich hiervoor te verzekeren. De keuze van de wijze van transport wordt door ons bepaald. Aan onze leveringsplicht zal zijn voldaan door de goederen aan de wederpartij te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder, inhoudende weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van aanbod tot levering. In dat geval komen retourvracht, opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgaan van de geweigerde goederen geheel voor rekening van wederpartij. EdoTel is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar en/of derden systemen of gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen. EdoTel is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar diensten en verbintenissen.


Artikel 7 - Looptijd overeenkomst
Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij anders vermeld, aangegaan voor een periode van bepaalde tijd van twaalf maanden en, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege met de periode van 12 maanden verlengd. Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door EdoTel slechts worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Wederpartij kan uitsluitend per aangetekende brief opzeggen. EdoTel kan schriftelijk opzeggen.

Artikel 8 - Hoofdelijke medeaansprakelijkheid
Indien de wederpartij bestaat uit meer natuurlijke personen is ieder hunner hoofdelijk voor het geheel jegens ons aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle voor de wederpartij uit de overeenkomst voortspruitende verplichtingen.

Artikel 9 - Reclames
De wederpartij is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren en te controleren op deugdelijke werking en ons onverwijld, doch in ieder geval binnen 8 dagen na de levering schriftelijk in kennis te stellen van eventuele gebreken aan de geleverde zaken en diensten. Bij gebreke hiervan wordt de wederpartij geacht met de staat, waarin het gekochte en diensten is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. De wederpartij kan op een gebrek in het product of in de prestatie, welke bij een eerste grondige inspectie, zoals hierboven bedoeld, niet had kunnen worden ontdekt, geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ons ter zake bij aangetekende brief heeft geprotesteerd. In het geval van een door ons grondig bevonden klacht over geleverde zaken hebben wij het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel door soortgelijke zaken te vervangen. Wij zijn niet verhouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijde zaken niet opgeschort. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Artikel 10 - Annulering
Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door wederpartij, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 100% van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij wij kunnen bewijzen dat onze schade groter is.

Artikel 11 - Garantie

De deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen, diensten en/of installatiewerkzaamheden wordt door ons gegarandeerd voor de tijdsduur van 12 maanden met uitzondering van software. Op software geven wij nimmer garantie. Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen korter is dan de vorenbedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn. De garantieduur gaat in op de dag van levering. Uit hoofde van garantie zijn wij slechts aansprakelijk voor gebreken omtrent welke wij binnen de garantieduur in kennis zijn gesteld en waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebrek van ondeugdelijke materialen. De verplichtingen van ons uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van ons. De kosten (zoals o.a. transport-, reis- en verblijfkosten) gemoeid met reparatie/vervanging op locatie komen, behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging, te allen tijde voor rekening van de wederpartij. De wederpartij behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van ons voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, illegale software of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden.

Met betrekking tot de door ons geleverde telecomdiensten is bovenstaande in dit artikel niet van toepassing maar geldt de Service Level Agreement

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
Onverminderd de garantiebepalingen en het overige in de algemene voorwaarden bepaalde, zijn wij niet aansprakelijk door schade en leveringen en werkzaamheden van derden, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, Zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld onzerzijds, onze werknemers en/of hulppersonen. Indien en voor er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van maximaal het factuurbedrag van die maand. Onze aansprakelijkheid wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag van 500 euro. De wederpartij dient schadeclaims, ten gevolg van het voorafgaande binnen 3 weken na het ontstaan daarvan, of na het moment nadat de wederpartij de schade had kunnen onderkennen, bij ons schriftelijk te melden, op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid jegens ons tot schadevergoeding. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de door ons geleverde zaken en software en instellingen.

-
Artikel 13 - Gebruiksrecht
Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door EdoTel ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend. Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door EdoTel geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, website ontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in objectcode en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door EdoTel vervaardigde programmatuur. Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking apparatuur te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd. Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. EdoTel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan. EdoTel zal de toegang tot de door EdoTel geleverde of gehoste website en/of informatie van wederpartij onmogelijk maken, dan wel de website en/of informatie verwijderen zodra een rechter of administratieve autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt EdoTel niet schadeplichtig jegens wederpartij.

Artikel 14 - Eigendomsbehoud

De eigendom van alle door ons aan de wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij ons zolang de wederpartij onze vordering uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomst niet heeft voldaan, zolang de wederpartij de verrichte of de nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang de wederpartij onze vordering wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten. Alle intellectuele eigendomsrechten en copyrights op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door EdoTel ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij EdoTel of haar licentiegevers.

Artikel 15 - Ontbinding
EdoTel kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken; wederpartij surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; EdoTel gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen; Maandelijkse facturen voor abonnementen niet worden betaald. Door de ontbinding worden de (toekomstige) vorderingen van EdoTel terstond opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 16 - Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, waarop wij geen invloed hebben en die de levering van zaken, producten en diensten belemmert of onmogelijk maakt, zoals, maar niet uitsluitend beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, sabotage, bedrijfsstoring, storing in de energie- of materiaalaanvoer door derden, transportvertraging, staking en niet tijdig leveren door onze leveranciers en derden partijen. Indien wij door overmacht niet of niet tijdig in staat zijn onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, hebben wij het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. In dit geval is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

Artikel 17 - Bepalingen
Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet- verbindende bepaling.

Artikel 18 - Pandrecht en retentierecht
Op alle goederen die wederpartij uit welken hoofde dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen, wordt ten behoeve van ons een pandrecht gevestigd en komt hem een retentierecht toe tot zekerheid van alle vorderingen die wij hebben en/of zullen verkrijgen op de wederpartij.

Artikel 19 - Voorwaarden aan telefoonnummers
De klant garandeert en verplicht zich ertoe bij het gebruik van de diensten te zullen voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en voorschriftenen de diensten niet te zullen gebruiken voor illegale of immorele doeleinden. Als EdoTel.nl geografische nummers uitgeeft aan de klant verklaart EdoTel.nl de voorwaarden die OPTA hieraan thans stelt (zoals hieronder nader omschreven) één op één van toepassing op de diensten die EdoTel.nl levert aan de klant. Het gebruik van geografische nummers kent onder andere de hiernavolgende belangrijke beperking: geografische nummers mogen slechts gebruikt worden binnen Nederland in het netnummergebied waarvoor zij bestemd zijn. Dit leidt tot de volgende aandachtspunten:

19.1 Het is de klant niet toegestaan om geografische nummers uit een bepaald netnummergebied in gebruik te geven voor afname van de dienst in een ander netnummergebied.

19.2 Het is de klant evenmin toegestaan om Nederlandse nummers te (laten) gebruiken in andere landen dan Nederland. De klant dient voor het toezicht hierop de nodige maatregelen te treffen en mag met deze mogelijkheid zeker niet adverteren.
De klant vrijwaart EdoTel en aan EdoTel gelieerde ondernemingen voor en tegen elk verlies, schade, kosten, of uitgaven die het gevolg zijn van of voortvloeien uit een schending of schendingen van de in dit artikel 19 vermelde garanties en/of tegen vorderingen en aansprakelijkstellingen van derden, waaronder OPTA, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de dienst en welke betrekking hebben op een handeling of verzuim van de klant en welke een inbreuk vormen, of indien gemotiveerd, zouden vormen, op dit artikel 19.
OPTA kan de klant, als nummergebruiker en/ of als -houder, direct aanspreken op het gebruik van de nummers door de klant of door haar klanten. Het is mogelijk dat de OPTA of andere officiële regelgevende instanties de voorwaarden voor gebruik van geografische nummers in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.

19.3 Uw alarm systeem dient u niet via het VOIP platform te laten lopen.

Artikel 20 - Geschillen
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen tussen ons en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Leiden voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.
Een beller is sneller
Maandag - Vrijdag 9:00 - 17:00
Klantenservice: 071-8200200
Support
7 dagen support voor onze klanten*
Email: info&edotel.nl
cloud-syncearth